หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
    22/10/2561 (ปกติ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน"
    20/10/2561 (ด่วนที่สุด) เอกสารประกอบการประชุมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษา
    19/10/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
    19/10/2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันเดิม)
    18/10/2561 (ด่วนที่สุด) การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา
    13/10/2561 (ปกติ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสถานศึกษา
    12/10/2561 (ปกติ) ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
    11/10/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
    11/10/2561 (ด่วน) เีรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรือง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
    09/10/2561 (ปกติ) การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัครครูอาวุโส ประจำปี 2559 ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ
    04/10/2561 (ปกติ) โครงการประกวด "ครูD7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์เพื่ออนาคตไทย"
    03/10/2561 (ปกติ) การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
    28/09/2561 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค.
    28/09/2561 (ด่วน) การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
    28/09/2561 (ปกติ) การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2562
    28/09/2561 (ปกติ) ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
    28/09/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งอนมุติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
    28/09/2561 (ปกติ) การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
    28/09/2561 (ด่วนที่สุด) เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
    26/09/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายงบซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม DLIT ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 มิฉะนั้นงบประมาณจะพับไป
    26/09/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม
    26/09/2561 (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุมโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
    25/09/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2
    25/09/2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง
    24/09/2561 (ปกติ) การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
    23/09/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ติดต่อแก้ไข ภายในจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 มิฉะนั้นงบประมาณจะพับไป
    21/09/2561 (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLIT)
    20/09/2561 (ปกติ) ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    20/09/2561 (ปกติ) ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
    21/09/2561 (ปกติ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

หนังสือราชการทั้งหมด 2457 เรื่อง « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 82 Next »