หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
    17/08/2561 (ด่วนที่สุด) สำรวจความต้องการงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
    16/08/2561 (ปกติ) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
    16/08/2561 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561"
    15/08/2561 (ด่วนที่สุด) ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
    15/08/2561 (ปกติ) การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
    15/08/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนแก้ไขเอกสารที่ส่งเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
    14/08/2561 (ปกติ) แจ้งกำหนดการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และการจัดทำแผนฯ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบท้าย
    10/08/2561 (ปกติ) การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง
    09/08/2561 (ปกติ) ย้ายและแต่งตั้ง
    08/08/2561 (ด่วนที่สุด) การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 จังหวัดนครพนม
    08/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
    08/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย,บ้านหนองบ่อ เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา
    08/08/2561 (ปกติ) โรงเรียนที่มีความประสงค์สั่งซ์้อคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (หนังสือของอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี) ให้ส่งแบบสั่งจองหนังสือภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
    07/08/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งโรงเรียนที่ซื้อหนังสือในวันเข้าร่วมอบรมฯ 4-5 สิงหาคม 2561 นำบิลเงินสดมาเปลี่ยนเป็นแบบที่ถูกต้อง
    06/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
    06/08/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
    03/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ,บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์),บ้านดอนแดงเจริญทอง เรื่อง ขอเชิญประชุม
    03/08/2561 (ด่วนที่สุด) โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
    03/08/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งกำหนดการ อบรมสัมนา"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
    03/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (ตามบัญชีจัดสรร 17 โรงเรียน) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม
    03/08/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง,บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์),สุนทรวิจิตร,อนุบาลนครพนม เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย
    01/08/2561 (ปกติ) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา)
    02/08/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนแก้ไขเอกสารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
    31/07/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนติดต่อแก้ไขเอกสารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
    31/07/2561 (ปกติ) ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561
    26/07/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนแก้ไขเอกสารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
    26/07/2561 (ปกติ) การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2561
    26/07/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งโอนเงินโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน
    25/07/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ติดต่อกลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
    24/07/2561 (ด่วนที่สุด) ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องในการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม งบ 2,000 บาท

หนังสือราชการทั้งหมด 2384 เรื่อง « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 80 Next »