หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
    22/06/2561 (ด่วนที่สุด) โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
    21/06/2561 (ปกติ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบ ๑ และ ๒
    21/06/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนในเขตอำเภอปลาปากที่คณะกรรมการจะเข้าดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ใน วันที่ 22 มิถุนายน 2561
    21/06/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบวาตภัย
    20/06/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนในเขตอำเภอเรณูนครที่คณะกรรมการจะเข้าดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ใน วันที่ 21 มิถุนายน 2561
    20/06/2561 (ปกติ) สำรวจข้อมูลข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา(ออนไล์น์)
    20/06/2561 (ด่วน) ขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาครูดรตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561
    20/06/2561 (ปกติ) โครงการอบรมวิทยากรแกนนำดพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
    20/06/2561 (ปกติ) การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561
    19/06/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการจะเข้าดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ใน วันที่ 20 มิถุนายน 2561
    19/06/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    18/06/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการจะเข้าดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ใน วันที่ 19 มิถุนายน 2561
    18/06/2561 (ด่วนที่สุด) การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
    15/06/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน
    15/06/2561 (ด่วน) ติดต่อแก้ไขเอกสารเบิกเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561
    15/06/2561 (ปกติ) การประชุมปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิดล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2561
    15/06/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงรียน (ตามรายชื่อที่แนบ) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจั
    15/06/2561 (ปกติ) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
    13/06/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
    13/06/2561 (ปกติ) แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
    12/06/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิมานท่า และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงก้อม
    11/06/2561 (ปกติ) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี งปม.พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
    11/06/2561 (ปกติ) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี งปม.พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
    08/06/2561 (ด่วนที่สุด) การให้ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Gearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century
    07/06/2561 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
    07/06/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง เชิงประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    06/06/2561 (ปกติ) ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 4 และแบบที่ 5 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
    06/06/2561 (ปกติ) แจ้งกำหนดการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และการจัดทำแผนฯ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบท้าย
    06/06/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวืต โครงการขยายโอกาสการเ้ข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริ
    01/06/2561 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือราชการทั้งหมด 2339 เรื่อง « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 78 Next »