หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
    07/12/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนาแก จังหวัดนครพนม ส่งเอกสาร ภายในวันที่่ 11 ธันวาคม 2561
    06/12/2561 (ด่วนที่สุด) การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการค่าก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม
    06/12/2561 (ด่วนที่สุด) การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า
    06/12/2561 (ปกติ) ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคคลในสังกัดเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชน/ประกวดร้องเพลงลูกกรุงTO BE NUMBER ONE
    04/12/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งโรงเรียนแก้ไขติดต่อแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงินจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
    04/12/2561 (ด่วนที่สุด) แบบฟอร์มขั้นตอนการจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9,000 บาท
    28/11/2561 (ด่วน) ตัวอย่างเอกสารการขอเบิกเงินค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
    27/11/2561 (ปกติ) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
    27/11/2561 (ปกติ) อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562
    22/11/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
    20/11/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม
    19/11/2561 (ปกติ) ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
    16/11/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562
    15/11/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย : ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561
    13/11/2561 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.นพ.1
    13/11/2561 (ปกติ) การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคมของลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่และลาออกอย่างเคร่งครัด
    07/11/2561 (ด่วนที่สุด) สำรวจจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ผ่านระบบ GGF
    06/11/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(ตามบัญชีจัดสรร) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 (รานการเงินอุดหนุนทั่วไป)
    05/11/2561 (ปกติ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
    05/11/2561 (ด่วน) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
    02/11/2561 (ปกติ) เรื่อง ติดต่อเบิกเงินค่าปรับรายได้สถานศึกษา
    01/11/2561 (ปกติ) เรียน ผุู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายโปสการ์ดที่ระลึก 70 ปี อผศ.
    31/10/2561 (ปกติ) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
    30/10/2561 (ด่วนที่สุด) สำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.ประชารัฐ รุ่นที่ ๒
    30/10/2561 (ปกติ) รางวัลจิตอาสาดีเด่นพลังความดีเพื่อแผ่นดิน
    26/10/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) เรื่อง รายงานความก้าวหน้านโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
    26/10/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนพันหมันหย่อน / ปลาปากราษฎร์บำรุง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)ฯ
    26/10/2561 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
    26/10/2561 (ด่วนที่สุด) เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
    26/10/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ภาคบังคับ)

หนังสือราชการทั้งหมด 2490 เรื่อง « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 83 Next »