NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 4 และแบบที่ 5 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง (ปกติ)

  
เอกสารแนบ
     เอกสาร 1.pdf
     เอกสาร 2.xls

ข่าวโดย :   หน่วยตรวจสอบฯ   เมื่อ  06/06/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)