NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี งปม.พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) (ปกติ)

  

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีความประสงค์ขอกู้ สามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานสวัสดิการฯ กลุ่มอำนวยการ สพป.นพ.1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 


ข่าวโดย :   กลุ่มอำนวยการ   เมื่อ  11/06/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)