NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี งปม.พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) (ปกติ)

  

ข่าวโดย :   กลุ่มอำนวยการ   เมื่อ  11/06/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)