NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ปกติ)

  
เอกสารแนบ
     เอกสาร 1.pdf

ข่าวโดย :   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   เมื่อ  13/06/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)