NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (ด่วน)

  
เอกสารแนบ
     เอกสาร 1.PDF

ข่าวโดย :   กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อ  28/09/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)