NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (ปกติ)

  

ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบ
     เอกสาร 1.pdf
     เอกสาร 2.xls

ข่าวโดย :   กลุ่มนโยบายและแผน   เมื่อ  03/10/2561
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)