เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
16/11/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

15/11/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย : ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561

13/11/2561 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.นพ.1

13/11/2561 (ปกติ) การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคมของลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่และลาออกอย่างเคร่งครัด

07/11/2561 (ด่วนที่สุด) สำรวจจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ผ่านระบบ GGF

06/11/2561 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(ตามบัญชีจัดสรร) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 (รานการเงินอุดหนุนทั่วไป)

05/11/2561 (ปกติ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

05/11/2561 (ด่วน) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

02/11/2561 (ปกติ) เรื่อง ติดต่อเบิกเงินค่าปรับรายได้สถานศึกษา

01/11/2561 (ปกติ) เรียน ผุู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายโปสการ์ดที่ระลึก 70 ปี อผศ.