เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
25/05/2561 (ด่วนที่สุด) โครงการอบรม "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร"

25/05/2561 (ปกติ) โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

24/05/2561 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 45 โรงเรียน)

23/05/2561 (ปกติ) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ์จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

23/05/2561 (ปกติ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21"

23/05/2561 (ปกติ) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)"

23/05/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

21/05/2561 (ปกติ) ประชาสัมพันธฺให้สมาชิก กบข.ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)

18/05/2561 (ปกติ) ขอส่งชุดข้อมูล “พิษบุหรี่ไฟฟ้า : ต้องฟังเรื่องจริง !! พิษบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้ปกครองต้องรู้”

18/05/2561 (ปกติ) โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด