เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
19/07/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอนาแก ส่งเอกสารรายละเอียดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนาแก จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561

17/07/2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16/07/2561 (ด่วนที่สุด) สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

10/07/2561 (ปกติ) อบรมโครงการอบรมสัมมนา"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

06/07/2561 (ด่วนที่สุด) เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เรื่องการส่งรายชื่ออบรมของกกต.

03/07/2561 (ปกติ) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

02/07/2561 (ด่วนที่สุด) แนวทางการเบิกเงินยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู

29/06/2561 (ปกติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

29/06/2561 (ปกติ) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม

28/06/2561 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561