เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
22/01/2562 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

18/01/2562 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

18/01/2562 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ประจำปี 2561

17/01/2562 (ปกติ) แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้ทำการแก้ไขแทนแบบฟอร์มเดิม

17/01/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีจัดสรร จำนวน 14 รายการ) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. 2562

16/01/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

16/01/2562 (ด่วนที่สุด) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอให้โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 4 และ แบบที่ 5

15/01/2562 (ปกติ) ผลลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

15/01/2562 (ปกติ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ เรื่อง ขอเอกสารการขอเบิกค่าเช่าบ้าน

14/01/2562 (ด่วนที่สุด) ตัวอย่างเอกสารการขอเบิกเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562