เข้าสู่ระบบ || ข่าวทั้งหมด
21/09/2561 (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLIT)

20/09/2561 (ปกติ) ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20/09/2561 (ปกติ) ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

21/09/2561 (ปกติ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

21/09/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารการเบิกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระบบHD) ส่งเอกสารภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

21/09/2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

21/09/2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ซ่อมแซมอาคารเรียน)

20/09/2561 (ด่วนที่สุด) ขอเร่งรัดให้ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัด

19/09/2561 (ด่วนที่สุด) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารการเบิกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระบบHD) ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

19/09/2561 (ด่วนที่สุด) เรื่อง ส่งเอกสารเบิกเงินค่าเช่าบ้านด่วน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561