Menu
 Menu
เมนูหลัก

 หน้าแรก
  
ลงทะเบียน

   + ลงทะเบียนที่นี้

ตรวจสอบรายชื่อ
     และพิมพ์วุฒิบัตร

     พิมพ์เกียรติบัตรที่นี้


>> ผู้ดูแลระบบ 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ โครงการอบรมสัมนา
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”


1. กำหนดให้ลงทะเบียนได้โรงเรียนละ 2 คน เท่านั้น (โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท)
2. ลงทะเบียนภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น


วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม


 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
โทร.0-4251-2337 - 8 ต่อ 114
p@wer by ^dracula^