Menu
 Menu
เมนูหลัก

 หน้าแรก
  
ลงทะเบียน

   + ลงทะเบียนที่นี้

ตรวจสอบรายชื่อ
     และพิมพ์วุฒิบัตร

     พิมพ์เกียรติบัตรที่นี้


>> ผู้ดูแลระบบรายชื่อ
ที่
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
รุ่นที่
รายละเอียด
พิมพ์วุฒิบัตร
1
นางธิดาพร  เชื้อคำเพ็ง
  โรงเรียนบ้านหนองกุง   อำเภอนาแก
4
....
2
นางมลิจันทร์  สุวรรณไตรย์
  โรงเรียนบ้านกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
3
นางฉันทนา  ศิลารักษ์
  โรงเรียนบ้านกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
4
นายอำนวย  ม้าวเมืองคำ
  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
5
นายสมพร  เกิดมี
  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
6
นางสาวธิดาแก้ว  ลาดี
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
7
นายภิชัย  โทปะ
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
8
นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
9
นางสาวรัชฎา  วงค์คำจันทร์
  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
10
นางเมทินี  ลับจันทร์
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
11
นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
12
นางไพบูลย์  เชื้อโชติ
  โรงเรียนบ้านนาป่ง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
13
นายธรรมศักดิ์  ทักษิณวิโรจน์
  โรงเรียนบ้านนาป่ง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
14
นายวิโรจน์  พึ่งบุญไพศาล
  โรงเรียนบ้านกล้วย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
15
นายจุมพลภัทร์  ตามา
  โรงเรียนบ้านชะโนต   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
16
นางเสน่หา  อามาตย์สมบัติ
  โรงเรียนบ้านชะโนต   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
17
นายเดชา  บุญแสน
  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
18
นายปริญญา  พรหมมา
  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
19
นายเทพฤทธิ์  จิตรจักร
  โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
20
นางอมรา  อามาตย์สมบัติ
  โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
21
นางกัญจนา  สุริยนต์
  โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
22
นายสุระพล  พันธ์ดี
  โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
23
นายธนรักษ์  จันทร์สด
  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
24
นางสาวกัญญาลักษณ์  ศรีเพชร
  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
25
นายประทีป  ชาวนา
  โรงเรียนบ้านหนองยาว   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
26
นางสาวรษิกา  วัฒนมาลี
  โรงเรียนบ้านหนองยาว   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
27
นายบัญชา  โพธิ์เสนา
  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
28
นางพันธ์มหา  หูมแพง
  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
29
นายทรงศักดิ์  ไชยสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
30
นายอนุสรณ์  แสนเคน
  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
31
นางปัฏศิกาญจน์  แก้วประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
32
นายมนูญ  ปิ่นมุณี
  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
33
นางวิไลวรรณ  มาตย์คม
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
34
นายฉลาด  เพ็ชรศิริ
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
35
นายวัชรินทร์  นาคพงษ์
  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
36
นางสาวนุจรี  สีลา
  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
37
นางกนกวรรณ  พิมทอง
  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
38
นางวันเพ็ญ  ทัศนบรรลือ
  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
39
นางศิริวรรณ  หัสสา
  โรงเรียนบ้านกกไฮ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
40
นายพฤติพงษ์  ชาวนา
  โรงเรียนบ้านกกไฮ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
41
นายพิทูล  อภัยโส
  โรงเรียนบ้านนาหลวง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
42
นายฟ้าประทาน  นวลป้อง
  โรงเรียนบ้านนาหลวง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
43
นายสท้าน  วารี
  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
44
นางสาวสิริพิมพ์  ต้นไฮ
  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
45
นางสาวชนก  ไชยวงศ์คต
  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
46
นางสาวธัญญารัตน์   นาโควงศ์
  โรงเรียนบ้านนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
47
นางอุดมวรรณ  ประพัฒน์พงษ์
  โรงเรียนบ้านนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
48
นางสาวญาณ์นภัส  ภะวะ
  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น   อำเภอเมืองนครพนม
3
....
49
นายนพพร  มีอภิรักษ์
  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น   อำเภอเมืองนครพนม
3
....
50
นางสาวปิยพร  จันปุ่ม
  โรงเรียนบ้านดอนยานาง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
51
นายเบญจวรรณ  อุตะโม
  โรงเรียนบ้านดอนยานาง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
52
นางสมใจ  อุ่นเรือน
  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
53
นายอนันต์  ภูมิดา
  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
54
นางอาภรณ์  สาระโพธิ์
  โรงเรียนบ้านนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
55
นายถนัด  ทองสิงห์
  โรงเรียนบ้านนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
56
นางสาวสิริพร  พันธรักษา
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
57
นายไพฑูรย์  แก้วคำแสน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
58
นายมนตรี  โคตรพัฒน์
  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
59
นายวิทยา  นครคำสิงห์
  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
60
นางเนาวรัตน์  ถาพร
  โรงเรียนบ้านสร้างหิน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
61
นางสาวอมรรัตน์  แก่นสาร
  โรงเรียนบ้านสร้างหิน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
62
นายกิจติ  ต้นสวรรค์
  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
63
นางไกรมณี  พุฒเพ็ง
  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
64
นางภูษณิศา  ไชยรัตน์
  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
65
นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร
  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
66
นายเดชาวัต  แสงพรมศรี
  โรงเรียนบ้านน้อยใต้   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
67
นางสุณัฏฐา  แก้วอุดรธัญวงศ์
  โรงเรียนบ้านน้อยใต้   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
68
นางประภาพรรณ  โคตรพัฒน์
  โรงเรียนสุนทรวิจิตร   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
69
นายพุทธพงษ์  พงษ์พวงเพชร
  โรงเรียนสุนทรวิจิตร   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
70
นางสาวเจนจิรา  เสสันเทียะ
  โรงเรียนบ้านดงยอ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
71
นายอธิวัฒน์  สมกอง
  โรงเรียนบ้านกลางน้อย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
72
นางทัศนีย์  คำด่อน
  โรงเรียนบ้านกลางน้อย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
73
นายประจบ  ดีพรม
  โรงเรียนบ้านดงติ้ว   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
74
นางสาววลัยพร  พิมพงษ์
  โรงเรียนบ้านดงติ้ว   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
75
นายสุรศักดิ์  หอมอ่อน
  โรงเรียนบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
76
นายพิบูลย์  อินทรพรหม
  โรงเรียนบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
77
นายศุภลักษณ์  ศรีบุตตะ
  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
78
นางสาวธัญกร  ลีมุน
  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
79
นางวิราวรรณ  บุญชวลิต
  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
80
นางสาวสุดารัตน์  วิโย
  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
81
นางอารยา  ภาระวงค์
  โรงเรียนบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
82
นายศัสตราวุธ  ศรีชนะ
  โรงเรียนบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
83
นายสุรศักดิ์  ชาดีกรณ์
  โรงเรียนบ้านวังกระแส   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
84
นางสุบรรณ์  ใจอุ่น
  โรงเรียนบ้านวังกระแส   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
85
นางจันทะจร  แสงนา
  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
86
นางสุวรรณี  ไชยรา
  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
87
นายความสุข  ไชยผง
  โรงเรียนบ้านดงสว่าง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
88
นายยมสิทธิื  บุญระมี
  โรงเรียนบ้านดงสว่าง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
89
นายนิรุทธิ์  อนุสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
90
นายอภิเชษฐ  บุตรวร
  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
91
นายโกสินทร์  เฮียงราช
  โรงเรียนบ้านดอนม่วง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
92
นายสุนัน   หอมดี
  โรงเรียนบ้านดอนม่วง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
93
นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา
  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
94
นางสกล  บุญทศ
  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
95
นางสาวภทรมาศ  ภะวะ
  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
96
นางบุญเลื่อน  แก่นจันทร์
  โรงเรียนบ้านสุขเกษม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
97
นางพันทอง  คุ้มไข่น้ำ
  โรงเรียนบ้านสุขเกษม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
98
นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ
  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
99
นางสาวชวัลลักษณ์  ลืออำนาจ
  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
100
นางสาวนีนา  บุรชาติ
  โรงเรียนบ้านโคกก่อง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
101
นางสาวจิรานันท์  เวสสุวรรณนาคา
  โรงเรียนบ้านโคกก่อง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
102
นายตรีวุฒิ  คุณรักษ์
  โรงเรียนบ้านคำสว่าง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
103
นายนบพร  แก้วนิวงศ์
  โรงเรียนบ้านคำสว่าง   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
104
นางวันทิวา  มูลสาร
  โรงเรียนบ้านหนองแซง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
105
นางสาวขนิษฐา  วงศ์สุขะ
  โรงเรียนบ้านหนองแซง   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
106
นางจิตรา  ดวงปรีชา
  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
107
นางรุ่งอรุณ จันทร์สว่าง  จันทร์สว่าง
  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
108
นางอัจฉรานันท์  เจริญพงษ์รชา
  โรงเรียนบ้านวังตามัว   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
109
นายสมเดช  จันทร์ชนะ
  โรงเรียนบ้านวังตามัว   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
110
นางระเบียบ  แก้วคำแสน
  โรงเรียนเมืองนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
111
นายฉัตรชัย  ปทุมไกยะ
  โรงเรียนเมืองนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
112
นายปรเมษฐ์  แก่นบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
113
นายภัทรพล  บุญโชติ
  โรงเรียนบ้านหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
114
นางพรรณี  บัวสาย
  โรงเรียนบ้านดงโชค   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
115
นายศุภมาศ  กุลตังวัฒนา
  โรงเรียนบ้านดงโชค   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
116
นายณัฐธัญพงศ์  เทียนธีรปัญญา
  โรงเรียนบ้านคำพอก   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
117
นางพัชรินทร์  สุขประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านคำพอก   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
118
นางสาวมยุรา  นิลสาขา
  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
119
นางปรียนุช  พันโน
  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
120
นางกฤติยา  โพธิเสนา
  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
121
นายยุทธนา  รัตโน
  โรงเรียนบ้านสําราญ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
122
นายสุรชาติ  นนทะแสน
  โรงเรียนบ้านสําราญ   อำเภอเมืองนครพนม
1
....
123
นางสายสง่า  ต้นเงิน
  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
124
นางวิลาวรรณ  กีกาศ
  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ   อำเภอเมืองนครพนม
2
....
125
นายวีระกุล  สิทธิ
  โรงเรียนบ้านกุตาไก้   อำเภอปลาปาก
1
....
126
นายนิรุตติ์  พรมผง
  โรงเรียนบ้านกุตาไก้   อำเภอปลาปาก
1
....
127
นายปริญญา  รามางกูร
  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์   อำเภอปลาปาก
2
....
128
นายปิยชัย  ศรีวรรณ์
  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์   อำเภอปลาปาก
2
....
129
นางวัชรี  เรณูร่วง
  โรงเรียนบ้านดอนดู่   อำเภอปลาปาก
2
....
130
นายจักวาล  พรหมจรรย์
  โรงเรียนบ้านดอนดู่   อำเภอปลาปาก
2
....
131
นางปิ่นทอง  จันทรังษี
  โรงเรียนบ้านโพนทา   อำเภอปลาปาก
2
....
132
นายสุริยา  สุขบุตร
  โรงเรียนบ้านโพนทา   อำเภอปลาปาก
2
....
133
นายอิษฎางค์  เจริญรัตน์
  โรงเรียนบ้านนางาม   อำเภอปลาปาก
2
....
134
นางสาวศศินันท์  หมั่นนันท์
  โรงเรียนบ้านนางาม   อำเภอปลาปาก
2
....
135
นางพรพิชญา  คำศรี
  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้   อำเภอปลาปาก
1
....
136
นายวิจัย  มาภา
  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้   อำเภอปลาปาก
1
....
137
นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก
2
....
138
นายไชยา  หงษ์ชัย
  โรงเรียนบ้านวังกะเบา   อำเภอปลาปาก
2
....
139
นายสุรภาส  วงศ์สาคร
  โรงเรียนบ้านนาสีนวล   อำเภอปลาปาก
2
....
140
นางวิไลลักษณ์  บุตรดีวีระวงค์
  โรงเรียนบ้านนาสีนวล   อำเภอปลาปาก
2
....
141
นายนราธิป  โชคชยสุนทร
  โรงเรียนบ้านศรีธน   อำเภอปลาปาก
1
....
142
นายวันชัย  บัวชุม
  โรงเรียนบ้านศรีธน   อำเภอปลาปาก
1
....
143
นายอำนวย  อินตาจัด
  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ   อำเภอปลาปาก
2
....
144
นายฐิตินัย  นามเดช
  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ   อำเภอปลาปาก
2
....
145
นายยูซิม  ไชยมาตย์
  โรงเรียนบ้านโคกสูง   อำเภอปลาปาก
2
....
146
นางสาวณดา  หาญอุดร
  โรงเรียนบ้านโคกสูง   อำเภอปลาปาก
2
....
147
นางคำกอง  เขตสุภา
  โรงเรียนบ้านโคกสูง   อำเภอปลาปาก
2
....
148
นายกฤษฎางค์  สูรย์ราช
  โรงเรียนบ้านม่วง   อำเภอปลาปาก
2
....
149
นางสาวหฤทัย  แพทย์ฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านม่วง   อำเภอปลาปาก
2
....
150
นางปดิวรัดา  สิทธิธรรม
  โรงเรียนบ้านนกเหาะ   อำเภอปลาปาก
1
....
151
นายวจิศรุต  จันทร์ศรี
  โรงเรียนบ้านนกเหาะ   อำเภอปลาปาก
1
....
152
นางปราศรัย  พงศ์พันธุ์
  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ   อำเภอปลาปาก
2
....
153
นางสาวสุธีรา  อนานันท์
  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ   อำเภอปลาปาก
2
....
154
นางสาวชลิดา  สุริยะ
  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา   อำเภอปลาปาก
1
....
155
นางมัตติกา  จอกทอง
  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา   อำเภอปลาปาก
1
....
156
นายสุรชัย  ศรีวรชัย
  โรงเรียนบ้านนามะเขือ   อำเภอปลาปาก
1
....
157
นายทองคำ  อรรคสังข์
  โรงเรียนบ้านนามะเขือ   อำเภอปลาปาก
1
....
158
นายธีระพงษ์  นามสง่า
  โรงเรียนบ้านหนองแสง   อำเภอปลาปาก
2
....
159
นางบุญจิรา  ถานัน
  โรงเรียนบ้านหนองแสง   อำเภอปลาปาก
2
....
160
นายศุภชิต  แก้วสอนดี
  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง   อำเภอปลาปาก
1
....
161
นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว
  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง   อำเภอปลาปาก
1
....
162
นางเทพธิดา  ตีเฟื้อย
  โรงเรียนบ้านนาขาม   อำเภอปลาปาก
2
....
163
นายคูณมา  ตีเฟื้อย
  โรงเรียนบ้านนาขาม   อำเภอปลาปาก
2
....
164
นายสมชัย  คำเห็น
  โรงเรียนบ้านวังยาง   อำเภอปลาปาก
2
....
165
นางมาลัยภรณ์  วิเศษแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังยาง   อำเภอปลาปาก
2
....
166
นายประกร  โพธิราช
  โรงเรียนบ้านกอก   อำเภอปลาปาก
2
....
167
นายประมูล  แก้วระดี
  โรงเรียนบ้านกอก   อำเภอปลาปาก
2
....
168
นางพิกุณไท  มีสุข
  โรงเรียนบ้านหนองบัว   อำเภอปลาปาก
2
....
169
นายสุรพงษ์  ศรีสว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองบัว   อำเภอปลาปาก
2
....
170
นายทนงศักดิ์  ธงยศ
  โรงเรียนบ้านโคกกลาง   อำเภอปลาปาก
2
....
171
นายพิชิต  โกพล
  โรงเรียนบ้านโคกกลาง   อำเภอปลาปาก
2
....
172
นายสิทธินันท์  บุญโสม
  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม   อำเภอปลาปาก
2
....
173
นายเลิศ  รามฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม   อำเภอปลาปาก
2
....
174
นางสาวไพลิน  ยอดมงคล
  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย   อำเภอปลาปาก
2
....
175
นายลิขิต  ศรีวรมย์
  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย   อำเภอปลาปาก
2
....
176
นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณมิตร
  โรงเรียนบ้านวังสิม   อำเภอปลาปาก
2
....
177
นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่   อำเภอปลาปาก
2
....
178
นางสาวเบญจวรรณ  พรมหาคำ
  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่   อำเภอปลาปาก
2
....
179
นางสุธินี  ศรีมาศ
  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม   อำเภอปลาปาก
2
....
180
นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม   อำเภอปลาปาก
2
....
181
นางนฤมล  วรรณะปะกะ
  โรงเรียนบ้านมหาชัย   อำเภอปลาปาก
2
....
182
นายศิริศักดิ์  ดวงปรีชา
  โรงเรียนบ้านมหาชัย   อำเภอปลาปาก
2
....
183
นางพฤตภรณ์  วงศ์ศรีชา
  โรงเรียนบ้านทันสมัย   อำเภอปลาปาก
2
....
184
นางสาวรวีวรรณ  แสนลัง
  โรงเรียนบ้านทันสมัย   อำเภอปลาปาก
2
....
185
นางฐิราภรณ์  วงษ์ศรีชา
  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง   อำเภอปลาปาก
2
....
186
นายสุระกัณท์   ต้องเดช
  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง   อำเภอปลาปาก
2
....
187
นายนรินทร์  แสนแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังม่วง   อำเภอปลาปาก
3
....
188
นายณอนรรฆ์  สุขรี
  โรงเรียนบ้านวังม่วง   อำเภอปลาปาก
3
....
189
นางสุธาทิพย์  ปวงศรี
  โรงเรียนบ้านดอนกลาง   อำเภอปลาปาก
3
....
190
จ่าสิบตำรจพีรพัฒน์  ไวแสน
  โรงเรียนบ้านดอนกลาง   อำเภอปลาปาก
3
....
191
นายประกอบ  ป้องชายชม
  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี   อำเภอปลาปาก
1
....
192
นายรัฐวิชญ์  พรประจักษ์จิตร
  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี   อำเภอปลาปาก
1
....
193
นายบัณฑิต  นามพลแสน
  โรงเรียนบ้านนาเชือก   อำเภอปลาปาก
3
....
194
นายประภาส  สารทอง
  โรงเรียนบ้านนาเชือก   อำเภอปลาปาก
3
....
195
นางเอื้อมเดือน  โคตตะวงศ์
  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี   อำเภอปลาปาก
1
....
196
นางวิพารัตร  บัวสาย
  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี   อำเภอปลาปาก
1
....
197
นายจันเพ็ง  มุลเมือง
  โรงเรียนบ้านนาสะเดา   อำเภอปลาปาก
3
....
198
นางอรัญญา  ชัยมงค์
  โรงเรียนบ้านนาสะเดา   อำเภอปลาปาก
3
....
199
นางสาวทัศพร  แพงหอม
  โรงเรียนบ้านโพนทัน   อำเภอปลาปาก
3
....
200
นายศุภชัย  แก้วประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านโพนทัน   อำเภอปลาปาก
3
....
201
นายคำเพียร  พรมสำลี
  โรงเรียนบ้านจรุกเตย   อำเภอปลาปาก
3
....
202
นางสาวประกายทิพย์  สุคันธะ
  โรงเรียนบ้านจรุกเตย   อำเภอปลาปาก
3
....
203
นางภัทธิญาภรณ์  คำหุ่ง
  โรงเรียนบ้านกุงโกน   อำเภอปลาปาก
3
....
204
นางสาวรุ่งนิภา  โตดี
  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ   อำเภอปลาปาก
3
....
205
นายสาโรช  โคตรแสง
  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ   อำเภอปลาปาก
3
....
206
นางพูนจันทร์  จังกาจิตต์
  โรงเรียนบ้านสร้างแห่   อำเภอธาตุพนม
3
....
207
นางสาวจุฬารัตน์  พลเชียงขวาง
  โรงเรียนบ้านสร้างแห่   อำเภอธาตุพนม
3
....
208
นางชาลินี  วิโย
  โรงเรียนบ้านสร้างแห่   อำเภอธาตุพนม
3
....
209
นายธวัชชัย  พรมอารักษ์
  โรงเรียนบ้านกุดฉิม   อำเภอธาตุพนม
1
....
210
นายภาสกร  พลรัตน์
  โรงเรียนบ้านกุดฉิม   อำเภอธาตุพนม
1
....
211
นายประกาศิต  วรศรี
  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)   อำเภอธาตุพนม
3
....
212
นางสุลีรัตน์  อัตติยะ
  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)   อำเภอธาตุพนม
3
....
213
นางสาวอมรรัตน์  ลาภสาร
  โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์   อำเภอธาตุพนม
3
....
214
นางสินทพร  ภูทัศน์
  โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์   อำเภอธาตุพนม
3
....
215
นายราชนาวี  ปะจันตัง
  โรงเรียนบ้านหนองสะโน   อำเภอธาตุพนม
3
....
216
นายชาญชัย  ไชยยงค์
  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก   อำเภอธาตุพนม
1
....
217
นางบุญนุ้ย  ทีดี
  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)   อำเภอธาตุพนม
3
....
218
นายประภาส  สุตัญตั้งใจ
  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)   อำเภอธาตุพนม
3
....
219
นางสุทธินันท์  โชติรัตนพงศ์ธร
  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม
1
....
220
นายสิริศักดิ์  สุภาษร
  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม
1
....
221
นายสุรสิงห์  สารสิทธิ์
  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม
1
....
222
นางสาวทับทิม  บุญเลิศ
  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม
1
....
223
นายไวโรจน์  คัดทะจันทร์
  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)   อำเภอธาตุพนม
3
....
224
นางณัฐญานี  ธงยศ
  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)   อำเภอธาตุพนม
3
....
225
นายอรินทร์  ใจแน่น
  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)   อำเภอธาตุพนม
1
....
226
นายมานพ  พ่ออามาตย์
  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)   อำเภอธาตุพนม
1
....
227
นางสวลี  กานิล
  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)   อำเภอธาตุพนม
1
....
228
นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน
  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)   อำเภอธาตุพนม
1
....
229
นางอัตถพร  อภัยโส
  โรงเรียนบ้านดอนแดง   อำเภอธาตุพนม
3
....
230
นางสาวพัชรีภรณ์  ธ.น.ดี
  โรงเรียนบ้านดอนแดง   อำเภอธาตุพนม
3
....
231
นางภรินทร  ดวงสีจันทร์
  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล   อำเภอธาตุพนม
1
....
232
นายประเสริฐ  พลอาสา
  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล   อำเภอธาตุพนม
1
....
233
นายสนิท  ภูทัศน์
  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
234
นายอติชาต  อินาลา
  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
235
นางรัชนีภรณ์  อาจสาลี
  โรงเรียนบ้านดงยอ   อำเภอธาตุพนม
3
....
236
นายเสถียร  เขื่อนคำ
  โรงเรียนบ้านดงยอ   อำเภอธาตุพนม
3
....
237
นางยินดี  ผาทอง
  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
238
นางสำลี  หนองอุดม
  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
239
นายคงศักดิ์  เข็มปัญญา
  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง   อำเภอธาตุพนม
3
....
240
นางสาวพัทธ์ศรณ์   พลเชียงขวาง
  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง   อำเภอธาตุพนม
3
....
241
นายสุรชาติ  โกพลรัตน์
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า   อำเภอธาตุพนม
3
....
242
นางหอมหวล  ไขไพวัลย์
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า   อำเภอธาตุพนม
3
....
243
นายอภิสิทธิ์  อรรคนิตย์
  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง   อำเภอธาตุพนม
3
....
244
นายสหชัย  ชัยศิริรัตนดำรง
  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง   อำเภอธาตุพนม
3
....
245
นายผดุงศักดิ์  จันทรโคตร
  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง   อำเภอธาตุพนม
3
....
246
นายทักษิณ  ฝาระมี
  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง   อำเภอธาตุพนม
3
....
247
นายสุพันธ์  นามโสรส
  โรงเรียนบ้านนาหนาด   อำเภอธาตุพนม
3
....
248
นายประภาส  กุมลา
  โรงเรียนบ้านนาหนาด   อำเภอธาตุพนม
3
....
249
นายณรงค์  เปรมศรี
  โรงเรียนบ้านคำชะอี   อำเภอธาตุพนม
3
....
250
นายประชาญวุฒิ  ธงยศ
  โรงเรียนบ้านคำชะอี   อำเภอธาตุพนม
3
....
251
นายโชคชัย  มหาโคตร
  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม   อำเภอธาตุพนม
3
....
252
นายชาญศิลป์  ส่งเสริม
  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม   อำเภอธาตุพนม
3
....
253
นางสาววรรณภา  สุขวัน
  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)   อำเภอธาตุพนม
3
....
254
นายเดชา  หรสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)   อำเภอธาตุพนม
3
....
255
นายธนากร  คำแสน
  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)   อำเภอธาตุพนม
1
....
256
นางสาวไพวัล  ถาวร
  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)   อำเภอธาตุพนม
1
....
257
นางบุญเรือน  จักรชุม
  โรงเรียนบ้านนาคำ   อำเภอธาตุพนม
3
....
258
นายกฤษเรศ  พิมพิลา
  โรงเรียนบ้านนาคำ   อำเภอธาตุพนม
3
....
259
นายชัยเดช  นันตะภักดิ์
  โรงเรียนบ้านคับพวง   อำเภอธาตุพนม
3
....
260
นายเอกมินทร์  ชินโคตร
  โรงเรียนบ้านคับพวง   อำเภอธาตุพนม
3
....
261
นายวิลาศ  โพธิชาเนตร
  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว   อำเภอธาตุพนม
3
....
262
นางมลิวัลย์  ตูมสี
  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว   อำเภอธาตุพนม
3
....
263
นายบรรจง  เนตรคุณ
  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)   อำเภอธาตุพนม
1
....
264
นายเกรียงไกร  ผาลอด
  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)   อำเภอธาตุพนม
1
....
265
นางยุวดี  ประจิมทิศ
  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์   อำเภอธาตุพนม
3
....
266
นางมนเทียร  วัตตะโส
  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์   อำเภอธาตุพนม
3
....
267
นายไพบูลย์  ฤๅชา
  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)   อำเภอธาตุพนม
3
....
268
นางกมลภรณ์   สุวรรณชาติ
  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)   อำเภอธาตุพนม
3
....
269
นางสาวปัญจพร  สุวรรณมิตร
  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)   อำเภอธาตุพนม
1
....
270
นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นตา
  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา   อำเภอธาตุพนม
1
....
271
นายชำนาญ  นวลฉ่ำ
  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา   อำเภอธาตุพนม
1
....
272
นายประทีป  ขุมทอง
  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
273
นางวรางค์รัตน์  แสนพรหม
  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
3
....
274
นายทวีศักดิ์  แสนลัง
  โรงเรียนมรุกขนคร   อำเภอธาตุพนม
3
....
275
นางพนมไพล  อรรคนิตย์
  โรงเรียนมรุกขนคร   อำเภอธาตุพนม
3
....
276
นายพนิชย์  แก้วมณีชัย
  โรงเรียนมรุกขนคร   อำเภอธาตุพนม
3
....
277
นางสาวตรีทิพย์  วิโย
  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง   อำเภอธาตุพนม
3
....
278
นางปราณี  กลั่นอักโข
  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง   อำเภอธาตุพนม
3
....
279
นายสุทัศน์  สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน   อำเภอธาตุพนม
3
....
280
นายบุญยืน  โคตะ
  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน   อำเภอธาตุพนม
3
....
281
นายชัยสิทธิ์  สุริยนต์
  โรงเรียนบ้านโพนแพง   อำเภอธาตุพนม
3
....
282
นางกาญจนา  มาประสพ
  โรงเรียนบ้านโพนแพง   อำเภอธาตุพนม
3
....
283
นายวิฑูรย์  หัสรินทร์
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย   อำเภอธาตุพนม
3
....
284
นายแขวงเมือง  แสนเขื่อน
  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์   อำเภอธาตุพนม
1
....
285
นางแสงเดือน  กัลยาเขียว
  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์   อำเภอธาตุพนม
1
....
286
นายอนุสรณ์  ไชโย
  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน   อำเภอธาตุพนม
1
....
287
นายภาสกร  ทมานนท์
  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน   อำเภอธาตุพนม
1
....
288
นางอาริยา  วงศ์ศรีทา
  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร   อำเภอธาตุพนม
1
....
289
นางนวลละออง  เนตรคุณ
  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์   อำเภอธาตุพนม
3
....
290
นายชิณกรณ์  มหาโคตร
  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์   อำเภอธาตุพนม
3
....
291
นายวิชัย  อินทนาม
  โรงเรียนบ้านโสกแมว   อำเภอธาตุพนม
1
....
292
นางยุวดี  สุขเสน
  โรงเรียนบ้านโสกแมว   อำเภอธาตุพนม
1
....
293
นายวรวิทย์  ทองนุช
  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข   อำเภอธาตุพนม
3
....
294
นายสุชาติ  แสนสุภา
  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข   อำเภอธาตุพนม
3
....
295
นายวันคำ  บัวสาย
  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร
1
....
296
นายประยงค์  แก่นจันทร์
  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร
1
....
297
นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
  โรงเรียนบ้านหนองแซง   อำเภอเรณูนคร
3
....
298
นายคำมี  เขียวโป
  โรงเรียนบ้านหนองแซง   อำเภอเรณูนคร
3
....
299
นายสวงค์  บัวชุม
  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่   อำเภอเรณูนคร
3
....
300
นายวรัญญู  มาตย์นอก
  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่   อำเภอเรณูนคร
3
....
301
นายธวัช  บัวชุม
  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่   อำเภอเรณูนคร
3
....
302
นายพีรวิชญ์  ขุนปากดี
  โรงเรียนบ้านนาบัว   อำเภอเรณูนคร
3
....
303
นายสาคร  ผาสุข
  โรงเรียนบ้านนาบัว   อำเภอเรณูนคร
3
....
304
นายเวชยันต์  โสภาพรม
  โรงเรียนบ้านนาม่วง   อำเภอเรณูนคร
3
....
305
นางนิภารัตน์  บัวชุม
  โรงเรียนบ้านนาม่วง   อำเภอเรณูนคร
3
....
306
นายวิหาญ  บุญภา
  โรงเรียนบ้านหนองกุง   อำเภอเรณูนคร
3
....
307
นายพูนมา  บัวชุม
  โรงเรียนบ้านหนองกุง   อำเภอเรณูนคร
3
....
308
นายไกรสวัสดิ์  คำมี
  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)   อำเภอเรณูนคร
3
....
309
นายทชภณ  บ้งชมโพธิ์
  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)   อำเภอเรณูนคร
3
....
310
นางนภาสรณ์  โกพลรัตน์
  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก   อำเภอเรณูนคร
3
....
311
นายจักรพงศ์  มีโชติ
  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก   อำเภอเรณูนคร
3
....
312
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองใบ
  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
313
นายสุวีระศักดิ์  พ่อเกตุ
  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
314
นางประคองทรัพย์  บัวชุม
  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
315
นางวัฒน์ชินี   นาชับฤทธิ์
  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
316
ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย  ไปปลอด
  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
317
นายสมภพ  อินทร์ติยะ
  โรงเรียนบ้านดอนขาว   อำเภอเรณูนคร
1
....
318
นายบรรพต  บุญญานุภาพ
  โรงเรียนบ้านดอนขาว   อำเภอเรณูนคร
1
....
319
นายประชา  หงษาวงษ์
  โรงเรียนบ้านนาขาม   อำเภอเรณูนคร
3
....
320
นางวรารัตน์  วิโย
  โรงเรียนบ้านนาขาม   อำเภอเรณูนคร
3
....
321
นายสมหมาย  ภูมิลุน
  โรงเรียนบ้านเหิบ   อำเภอเรณูนคร
3
....
322
นางนางอุราวรรณ   คุ้มไข่น้ำ
  โรงเรียนบ้านเหิบ   อำเภอเรณูนคร
3
....
323
นางยุวดี   ต้นกันยา
  โรงเรียนบ้านนายอ   อำเภอเรณูนคร
1
....
324
นายวัชรเดช  กุลวงษ์
  โรงเรียนบ้านนายอ   อำเภอเรณูนคร
1
....
325
นางอัมพร  อรรคสังข์
  โรงเรียนบ้านนายอ   อำเภอเรณูนคร
1
....
326
นายชาลี  ภูสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านนายอ   อำเภอเรณูนคร
1
....
327
นางสาวสุภา  แขวงเมือง
  โรงเรียนนางามวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
328
นางสาวฉวีวรรณ  คำหาญ
  โรงเรียนนางามวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
329
นายอภิเดช  ศรีหาเศษ
  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น   อำเภอเรณูนคร
3
....
330
นายวิทูรย์  บางศิริ
  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น   อำเภอเรณูนคร
3
....
331
นายศักดิ์ขจร  อัตติยะ
  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
332
นางมานิดา  คำจันทร์
  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา   อำเภอเรณูนคร
3
....
333
นายภักพร  อัตติยะ
  โรงเรียนบ้านนายอน้อย   อำเภอเรณูนคร
3
....
334
นายมนตรี  บัวสาย
  โรงเรียนบ้านนายอน้อย   อำเภอเรณูนคร
3
....
335
นายณัฐพล  นามพลแสน
  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   อำเภอเรณูนคร
3
....
336
นางณัฐธีรา  หนูนวล
  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   อำเภอเรณูนคร
3
....
337
นายประจิต  ครโสภา
  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ   อำเภอเรณูนคร
3
....
338
นางผาภรณ์  เทพสุยะ
  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ   อำเภอเรณูนคร
3
....
339
นางสาวนิภา  ผลโยน
  โรงเรียนบ้านดงบาก   อำเภอเรณูนคร
1
....
340
นางอนัญญา  ตะมิน
  โรงเรียนบ้านดงบาก   อำเภอเรณูนคร
1
....
341
นายประสาท  ปรัญญา
  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
342
นายทวิช  ทำมาน
  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
343
นายทอม  อักขระ
  โรงเรียนบ้านดงมะเอก   อำเภอเรณูนคร
3
....
344
นางสาวมนีวาส  แขวงเมือง
  โรงเรียนบ้านดงมะเอก   อำเภอเรณูนคร
3
....
345
นางปนัดดา  เตโช
  โรงเรียนบ้านคำผาสุก   อำเภอเรณูนคร
3
....
346
นางทองใบ  หงส์ษาวงศ์
  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
347
นายภูวินทร์  โพธิสาขา
  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร   อำเภอเรณูนคร
1
....
348
นายวีระชัย  อิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านโนนสังข์   อำเภอเรณูนคร
3
....
349
นายสาธิต  เขียนสาร์
  โรงเรียนบ้านโนนสังข์   อำเภอเรณูนคร
3
....
350
นายบัญชา  สุโพธิ์
  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้   อำเภอเรณูนคร
3
....
351
นางศุภลักษณ์  ยอดมงคล
  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้   อำเภอเรณูนคร
3
....
352
นางกุลธิดา  ลุมวงษ์
  โรงเรียนบ้านนาบั่ว   อำเภอเรณูนคร
4
....
353
นายธนะเมศฐ์   ชุติภัทร์บัณฑิต
  โรงเรียนบ้านนาบั่ว   อำเภอเรณูนคร
4
....
354
นายพิเชฐ  แก้วมณีชัย
  โรงเรียนบ้านโคกกลาง   อำเภอเรณูนคร
4
....
355
ส.อ.กฤษณุรัตน์  รัชโน
  โรงเรียนบ้านโคกกลาง   อำเภอเรณูนคร
4
....
356
นายวุฒินันท์   ยตะโคตร
  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า   อำเภอเรณูนคร
4
....
357
นายสง่า  ศรีหาเศษ
  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า   อำเภอเรณูนคร
4
....
358
นายจำลอง  กัตติยบุตร
  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   อำเภอเรณูนคร
4
....
359
นายเสกสรรค์  มหาโคตร
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น   อำเภอเรณูนคร
1
....
360
นางศิราวณี  บางศิริ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น   อำเภอเรณูนคร
1
....
361
นายมิตรไทย  พรหมอารักษ์
  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้   อำเภอเรณูนคร
4
....
362
นายลิขสิทธิ์  แก้วมณีชัย
  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้   อำเภอเรณูนคร
4
....
363
นางสุภิญญา  นวนนุกูล
  โรงเรียนบ้านนาดี   อำเภอเรณูนคร
4
....
364
นางสุดาพร  สมานเพื่อน
  โรงเรียนบ้านนาดี   อำเภอเรณูนคร
4
....
365
นางพิมพ์พักตร์  เชื้อตาพระ
  โรงเรียนบ้านดอนโทน   อำเภอนาแก
4
....
366
นายวีรพันธ์  ซุยพิมพ์
  โรงเรียนบ้านดอนโทน   อำเภอนาแก
4
....
367
นางสาวธานินท์  ตากวัก
  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา   อำเภอนาแก
1
....
368
นางจิราพร  ซุยพิมพ์
  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา   อำเภอนาแก
1
....
369
นางกิตติญารัตน์  ทรงสิริเพชรดี
  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา   อำเภอนาแก
1
....
370
นางสาวทัศนีย์  ปุ่มเป้า
  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา   อำเภอนาแก
1
....
371
นายตรีเพชร  เทือกตาทอง
  โรงเรียนบ้านจำปา   อำเภอนาแก
4
....
372
นายมนัสชัย  พลราชม
  โรงเรียนบ้านจำปา   อำเภอนาแก
4
....
373
นางสาวกุลวดี  รูปงาม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)   อำเภอนาแก
1
....
374
นางสกุนา  แสงชาติ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)   อำเภอนาแก
1
....
375
นางสาวเบญจวรรณ  พองผลา
  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล   อำเภอนาแก
1
....
376
นางพุทธชาติ  ทองนู
  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล   อำเภอนาแก
1
....
377
นางสาวเบญจวรรณ  พองผลา
  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล   อำเภอนาแก
1
....
378
นายชาญชัย  แสนศรี
  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น   อำเภอนาแก
4
....
379
นางวรัญญา  แสนศรี
  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น   อำเภอนาแก
4
....
380
นางจุฑาพัชร  วงศ์ตาผา
  โรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญ   อำเภอนาแก
1
....
381
นางสาวมาลาศรี  เชื้อดวงผุย
  โรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญ   อำเภอนาแก
1
....
382
นายเชษฐ์  เชื้อกุลา
  โรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญ   อำเภอนาแก
1
....
383
นายพรศักดิ์  แสนมิตร
  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ   อำเภอนาแก
4
....
384
นางจิตติมา  ลามุงคุณ
  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ   อำเภอนาแก
4
....
385
นายกิตติพงษ์   วงศ์ตาผา
  โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)   อำเภอนาแก
4
....
386
นายณัฐวุฒิ  เชื้อดวงผูย
  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง   อำเภอนาแก
4
....
387
นายปรีชา  ศรีพยอม
  โรงเรียนบ้านนาคู่   อำเภอนาแก
1
....
388
นางเพียงพร  วงศ์คำจันทร์
  โรงเรียนบ้านนาคู่   อำเภอนาแก
1
....
389
นายเข็มชาติ  วงศ์ศรีชา
  โรงเรียนบ้านแขนนาง   อำเภอนาแก
4
....
390
นายสัญญา   สิทธิเสนา
  โรงเรียนบ้านแขนนาง   อำเภอนาแก
4
....
391
นายสมหวัง  ยตะโคตร
  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ   อำเภอนาแก
4
....
392
นางนงพะงา  ยตะโคตร
  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ   อำเภอนาแก
4
....
393
นายสุวิทย์  เพียรชนะ
  โรงเรียนบ้านนาเลียง   อำเภอนาแก
1
....
394
นายวีระชน  โสมชิน
  โรงเรียนบ้านนาเลียง   อำเภอนาแก
1
....
395
นางพรรณนิภา  ไชยต้นเทือก
  โรงเรียนบ้านหนองคอง   อำเภอนาแก
4
....
396
นายประสาน  อินทะโร
  โรงเรียนบ้านหนองคอง   อำเภอนาแก
4
....
397
นายสัมพันธ์  นวลงาม
  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา   อำเภอนาแก
4
....
398
นายนงชัย  เข็มปัญญา
  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา   อำเภอนาแก
4
....
399
นางอาภรณ ์  พิมพ์ขันธ์
  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี   อำเภอนาแก
4
....
400
นางวัชนี  วงค์ตาผา
  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี   อำเภอนาแก
4
....
401
นายศักดิ์ดา  แสนมิตร
  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี   อำเภอนาแก
4
....
402
นางนิชฌ์นิดา  จันทะสิน
  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)   อำเภอนาแก
4
....
403
นางวิไรวรรณ  ศรีสุนาถ
  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี   อำเภอนาแก
4
....
404
นางสาวนุสรา  แก้วมะ
  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี   อำเภอนาแก
4
....
405
นายทวีศักดิ์  มนต์คาถา
  โรงเรียนบ้านนาโสก   อำเภอนาแก
4
....
406
นางจิดาภา  วงศ์ตาผา
  โรงเรียนบ้านนาโสก   อำเภอนาแก
4
....
407
นางสาวเนตรสิรี  ดวงลาปา
  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง   อำเภอนาแก
4
....
408
นางวนิดา  คำชมภู
  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง   อำเภอนาแก
4
....
409
นายสงวนศักดิ์  บัวสาย
  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง   อำเภอนาแก
4
....
410
นางอรอนงค์  วังคะฮาต
  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม   อำเภอนาแก
1
....
411
นายไพบูลย์  ศิริสานต์
  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม   อำเภอนาแก
1
....
412
นางนฤนุช  วรวัฒนธรรม
  โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน   อำเภอนาแก
4
....
413
นายฤทัย  วิโย
  โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน   อำเภอนาแก
4
....
414
นายชุมพล  ลาวงศ์เกิด
  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ   อำเภอนาแก
4
....
415
นางดวงใจ  ปรัญญา
  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ   อำเภอนาแก
4
....
416
นายสุรพล  บริโปร
  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา   อำเภอนาแก
4
....
417
นางอรุณี  อรุณพิพัฒนพงศ์
  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา   อำเภอนาแก
4
....
418
นายบำเหน็จ  ขำวิทยโชติพันธุ์
  โรงเรียนบ้านดงอินำ   อำเภอนาแก
4
....
419
นางกรวรรณ  ธ.น.นาม
  โรงเรียนบ้านดงอินำ   อำเภอนาแก
4
....
420
นางจุฑามาศ  ศรีสุธรรม
  โรงเรียนบ้านดงอินำ   อำเภอนาแก
4
....
421
นายบุญทัด  วงค์จำปา
  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร   อำเภอนาแก
4
....
422
นางสาวยิ่งวรรณ  มธุรัญญานนท์
  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร   อำเภอนาแก
4
....
423
นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
  โรงเรียนธารน้ำใจ   อำเภอนาแก
1
....
424
นางพัชรี  เพียรชนะ
  โรงเรียนธารน้ำใจ   อำเภอนาแก
1
....
425
นายอภิสิทธิ์  อุคำ
  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน   อำเภอนาแก
4
....
426
นายบุญชอบ  พ่อคำจันทร์
  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน   อำเภอนาแก
4
....
427
นายพูลศักดิ์  พ่อบุตรดี
  โรงเรียนบ้านพิมานท่า   อำเภอนาแก
4
....
428
นางสาวรัชนีย์  แก้วมะ
  โรงเรียนบ้านพิมานท่า   อำเภอนาแก
4
....
429
นางชนากานต์  หอมสมบัติ
  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา   อำเภอนาแก
4
....
430
นางจิราภรณ์  แก้วศิลา
  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา   อำเภอนาแก
4
....
431
นางสาวมณีวรรณ  สกุลโพน
  โรงเรียนบ้านจอมมณี   อำเภอนาแก
4
....
432
นางสาวจุรีพร  พิกุลศรี
  โรงเรียนบ้านจอมมณี   อำเภอนาแก
4
....
433
นายเอกพงศ์  พ่อบุตรดี
  โรงเรียนบ้านปากบัง   อำเภอนาแก
4
....
434
นายศักดา  เมืองโคตร
  โรงเรียนบ้านปากบัง   อำเภอนาแก
4
....
435
นายพิศดาร  วงศ์บุญยัง
  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก   อำเภอนาแก
4
....
436
นายอร่าม  หันไชยุงวา
  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก   อำเภอนาแก
4
....
437
นางนงลักษณ์  ทวีธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่   อำเภอนาแก
4
....
438
นายสุรัตน์  พันธรักษา
  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่   อำเภอนาแก
4
....
439
นายเทอดพระเกียรติ  ศิริบุญ
  โรงเรียนบ้านนางเลิศ   อำเภอนาแก
4
....
440
นางจำเนียร  หันไชยุงวา
  โรงเรียนบ้านนางเลิศ   อำเภอนาแก
4
....
441
นางสาวทวีวรรณ  เคนนาดี
  โรงเรียนบ้านนางเลิศ   อำเภอนาแก
4
....
442
นางพัชราภรณ์  จรุงเกียรติสกล
  โรงเรียนบ้านนางเลิศ   อำเภอนาแก
4
....
443
นางจิราวรรณ  สำรวมใจ
  โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)   อำเภอนาแก
4
....
444
นายศิริพงษ์  ทักษิณวิโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)   อำเภอนาแก
4
....
445
นายณัฐวุฒิ  คุณพูล
  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์   อำเภอนาแก
4
....
446
นายผลเลิศ  ฝาระมี
  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์   อำเภอนาแก
4
....
447
นายทรงจิรัตน์  ไชยแสง
  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์   อำเภอนาแก
4
....
448
นางสาวทิพย์ธิดา  สีกาลัง
  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์   อำเภอนาแก
4
....
449
นางขวัญเรือน  เจริญชัย
  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164   อำเภอนาแก
4
....
450
นายรัตนชัย  ฝาระมี
  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164   อำเภอนาแก
4
....
451
นายมนัส  วงค์ศรีชา
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง   อำเภอนาแก
4
....
452
นายบุญธง  บาดตาสาว
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง   อำเภอนาแก
4
....
453
นายยศนันท์  วัตตะโส
  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง   อำเภอนาแก
4
....
454
นางสาวศิริรัตน์  สาลีทิพย์
  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง   อำเภอนาแก
4
....
455
นายถนอง  พลราชม
  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม   อำเภอนาแก
4
....
456
นางสาวสุภัสทรา  ตาแสงโคตร
  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม   อำเภอนาแก
4
....
457
นายปรีชา  ป้องหลักคำ
  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ   อำเภอนาแก
4
....
458
นายสมคิด  วังทะพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ   อำเภอนาแก
4
....
459
นางสาวพิมล  บุดดา
  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง   อำเภอนาแก
4
....
460
นางเพ็ญศรี  พันธ์แก้ว
  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง   อำเภอนาแก
4
....
461
นายฉลอง  สูญราช
  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ   อำเภอนาแก
4
....
462
นางสริวรรณ์  พรหมศรี
  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ   อำเภอนาแก
4
....
463
นางเพชรโมลี  ใจดี
  โรงเรียนบ้านหนองห้าง   อำเภอนาแก
4
....
464
นายนวชน  วังทะพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองห้าง   อำเภอนาแก
4
....
465
นายเฉลิมพล  มาสิงบุญ
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก   อำเภอนาแก
4
....
466
นางอินทิรา  ธารารมย์
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก   อำเภอนาแก
4
....
467
นางราตรี  วงศ์กาฬสินธุ์
  โรงเรียนบ้านหนองกุง   อำเภอนาแก
4
....
468
นายสมคิด  ไชยต้นเทือก
  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง   อำเภอนาแก
1
....
469
นายพิพัฒน์พงศ์  สุริยนต์
  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง   อำเภอนาแก
1
....
470
นายพูลชิด  จางจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   อำเภอวังยาง
1
....
471
นายไฉน  มีบุญ
  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   อำเภอวังยาง
1
....
472
นายจักรพงษ์   แสนสุริวงค์
  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   อำเภอวังยาง
1
....
473
นายชูศักดิ์  พิละมาตย์
  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87   อำเภอวังยาง
4
....
474
นายณรงเดช  ฉิมแสง
  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87   อำเภอวังยาง
4
....
475
นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
  โรงเรียนบ้านโนนหอม   อำเภอวังยาง
4
....
476
นายพิทัักษ์  คัดทะจันทร์
  โรงเรียนบ้านโนนหอม   อำเภอวังยาง
4
....
477
นายอรัญ  เทือกขันตี
  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา   อำเภอวังยาง
4
....
478
นางสาวพีระนุช  บุญพามา
  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา   อำเภอวังยาง
4
....
479
นายเทพวิมล  โคตรตาแสง
  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง   อำเภอวังยาง
4
....
480
นางวิระวรรณ  พลธิราช
  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง   อำเภอวังยาง
4
....
481
นางกายนต์  แสนสุริวงค์
  โรงเรียนบ้านหนองบึง   อำเภอวังยาง
4
....
482
นายธีรพล  ภูโทถ้ำ
  โรงเรียนบ้านหนองบึง   อำเภอวังยาง
4
....
483
นางสาวขวัญตา  ลี้พล
  โรงเรียนบ้านหนองแคน   อำเภอวังยาง
4
....
484
นางสาวนันทภัค  สีน้ำเงิน
  โรงเรียนบ้านหนองแคน   อำเภอวังยาง
4
....
485
นายมิตรชัย  ไชยนาน
  โรงเรียนบ้านวังยาง   อำเภอวังยาง
4
....
486
นายอำนวย  เดชเสน
  โรงเรียนบ้านวังยาง   อำเภอวังยาง
4
....
487
นายชาญยุทธ  ประทุมอ่อน
  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย   อำเภอวังยาง
4
....
488
นายรักษ์กพล  ลี้พล
  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย   อำเภอวังยาง
4
....
489
นายวรยา  วงค์หนายโกด
  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน   อำเภอวังยาง
4
....
490
นางสาวพิชชานันท์  เชื้อกุณะ
  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน   อำเภอวังยาง
4
....
491
นางสาวภูริดา  จันทะคูณ
  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์   อำเภอวังยาง
4
....
492
นางสาวประไพวัลย์  แสนเมือง
  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์   อำเภอวังยาง
4
....
493
นายสมร  จันทร์ชนะ
  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร   อำเภอวังยาง
4
....
494
นายสำรอง  จันทร์ชนะ
  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร   อำเภอวังยาง
4
....
495
นายเสริม  เชื้อกุณะ
  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน   อำเภอวังยาง
4
....
496
นางนิพัทรา  ตั้งตระกูล
  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน   อำเภอวังยาง
4
....
497
นายเทอดไทย  หอมสมบัติ
  โรงเรียนบ้านโพนสวาง   อำเภอวังยาง
4
....
498
นายทรงศักดิ์  ฉายวงศ์
  โรงเรียนบ้านโพนสวาง   อำเภอวังยาง
4
....
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
โทร.0-4251-2337 - 8 ต่อ 114
p@wer by ^dracula^